Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ μελετά τις ανάγκες των επιχειρήσεων ή των ιδιωτών ώστε να προσφέρει την ενδεδειγμένη λύση ενεργειακού συμψηφισμού (NET-METERING).

Net-Metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1547Β/05-05-2017 ορίζεται και ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός, όπου ο αυτοπαραγωγός μπορεί να συμψηφίσει την παραχθείσα από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργεια με την καταναλωθείσα ενέργεια σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο χώρο (διαφορετικές παροχές).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 έτη και μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου μετά από έγγραφη συμφωνία.